F

F

Cách để đo lường sự thành công của một chiến dịch quảng cáo, hoặc một chiến lược truyền thông, là đánh giá hệ số F. Hệ số F là viết tắt của hệ số lợi nhuận về phí trước thuế (ROI). Hệ số F được dùng để xác định xem một nhãn hàng đã nắm lấy bao nhiêu tiền bởi mỗi một đô la đã chi trả, bao gồm cả chi phí truyền thông, phát triển sản phẩm, quảng cáo, quyền lợi, và nguồn lực khác. Khi tổng số lợi nhuận (lãi và trả lại) lớn hơn số tiền đã chi trả, hệ số F cao. Hệ số F càng cao hơn, càng tốt hơn vì nghĩa là nhãn hàng hoặc các đối tác thương mại đang trải nghiệm lợi nhuận cao trong chiến dịch hợp tác. Hệ số F bao gồm mọi thứ từ nhãn hàng cá nhân cho đến tổng số sản phẩm đã bán.